Gdy sprawca ucieknie z miejsca zdarzenia cz. 2

Często sprawca wypadku lub kolizji ucieka z miejsca zdarzenia. Mimo to poszkodowany może starać się o odszkodowania z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Od 11 czerwca 2007 roku obowiązuje w Polsce V Dyrektywa Komunikacyjna. Dzięki temu poszkodowany w wypadku samochodowym, którego sprawca zbiegł, dostanie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Warunkiem otrzymania odszkodowania jest co najmniej 14 dniowe zwolnienie lekarskie, świadczące o trwalszej niż krótkotrwała utracie zdrowia. Poszkodowany dostanie także odszkodowanie za utracone mienie w trakcie wypadku.

Fundusz Gwarancyjny

W 2007 roku Fundusz Gwarancyjny wypłacił tylko 550 PLN za utracone mienie. Z 10 zgłoszonych przypadków pozytywnie rozpatrzone zostały dwa. Polacy są już jednak przyzwyczajeni do korzystania z Funduszu Gwarancyjnego za poniesiony uszczerbek na zdrowiu. W 2007 roku Fundusz wypłacił odszkodowania w 743 przypadkach. Ogólna liczba wypłacanych rent to 1148. Dlatego też w tym roku fundusz spodziewa się wielu roszczeń spowodowanych utratą majątku. W Funduszu Gwarancyjnym znajduje się 600 tysięcy PLN środków na wszelkie roszczenia.

Fundusz Gwarancyjny wypłaca pieniądze poszkodowanym w dwóch przypadkach. Po pierwsze wtedy, gdy sprawca zbiegł z miejsca wypadku. Z tego tytułu Fundusz wypłacił pieniądze w 743 przypadkach. Wypłaty obejmują, oprócz kosztów leczenia, także koszty rehabilitacji, renty dla rodzin zmarłych i tracących sprawność w wyniku wypadku.
Po drugie, gdy sprawca nie posiada obowiązkowego OC to Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowanie. Jednak sprawca wypadku jest zobowiązany zwrócić pieniądze Funduszowi Gwarancyjnemu i zapłacić karę za brak ubezpieczenia.

Opłata za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego jest nakładana przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny na podstawie art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnymi Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wysokość opłaty obowiązującej w każdym roku kalendarzowym, stanowi równowartość w złotych sumy wyrażonej w EURO, zależnej od rodzaju ubezpieczenia. Dla ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, opłata ta jest także zależna od rodzaju pojazdu oraz okresu pozostawania posiadacza pojazdu mechanicznego bez ochrony ubezpieczeniowej i wynosi:

? 20 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten nie przekracza 3 dni,
? 50 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten nie przekracza 14 dni,
? 100 % odpowiedniej opłaty ? w przypadku gdy okres ten przekracza 14 dni.

Wysokość opłaty jest ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli.
W obu wypadkach należy się zgłosić do dowolnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego sprzedającego OC z odpowiednimi dokumentami. Jeśli w kolizji drogowej doznano uszczerbku na zdrowiu trzeba przedstawić zaświadczenie lekarskie oraz raport policyjny z miejsca wypadku.

W tym roku Fundusz spodziewa się wielu roszczeń majątkowych, zatem każdy przypadek jest uważnie monitorowany. Sprawdzani są wszyscy, którzy przewożą nie ubezpieczony towar oraz posiadacze drogich samochodów bez wykupionej polisy OC.